Nhà từ đường trong một ngày nắng đẹp

Xem những hình ảnh ấn tượng của Nhà từ đường họ Vũ Phúc trong một ngày nắng đẹp.