Hình ảnh mới nhất của từ đường Vũ Phúc

Từ đường dòng họ Vũ Phúc nay đã được tôn tạo thêm…, mang lại vẻ uy nghi cho công trình kiến trúc từ đường của họ chúng ta