Hình ảnh ngày khánh thành từ đường Vũ Phúc

Đông đảo người trong họ đã tham dự Lễ Khánh thành từ đường Vũ Phúc