Các phương án và phối cảnh từ đường

Đây là phối cảnh được chọn.

Dưới đây là các phương án kiến trúc để lựa chọn

Phương án A

Mặt trước
Mặt sau

Phương án B

Mặt trước
Mặt sau