Lễ hô thần nhập tượng và Giỗ tổ 2022

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2022, tại từ đường Vũ Phúc đã diễn ra lễ hô thần nhập tượng cụ Thuỷ tổ Vũ Phúc Sinh và lễ Giỗ của Ngài.