Họ Vũ tại Hà Nam

Theo gia phả để lại người con thứ hai của cụ Thủy Tổ Vũ Phúc Sinh là Vũ Chính Trung, thiên cư ở thôn Đại Phu, xã An Đổ, huyện Bình Lục, phủ Lại Nhân (Lý Nhân), trấn Sơn Nam.

Cụ là người học thức thông minh, hiểu nhiều biết rộng, tính tình nhân hậu, phẩm chất thanh cao, lao động cần cù, chăm lo mọi việc, tề gia lấy lòng nhân hậu, sử thế lấy lễ ôn hòa, mở mang học vấn phát triển văn chương, truyền cho con cháu đời đời nối tiếp, ngày càng thịnh đạt hiển vinh, con cháu nhiều đời thi đỗ làm quan.

Được Triều đình tặng phong đôi câu đối:

Vũ thị Bao Phong Ân quốc Sủng

Lê triều tích mệnh chấn gia thanh.

Đến đời vua Lê Hiến Tông cảnh hưng thứ 5 năm Giáp tý (1744). Người cháu năm đời của cụ Tổ Vũ Chính Trung ở chi Đại Phu xã An Đổ, huyện Bình Lục, phủ Lý Nhân là cụ Vũ Xuân Loãn đang nhận chức chi huyện huyện Đông Quan, làm tri phủ – phủ Thái Bình trấn Sơn Nam, cùng một số người trong chi họ đã thân hành về thôn Phú Cơ, xã Đồng Hùm, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương để vấn tổ tầm tông bái yết tổ đường. Đồng thời bổ trâu, lợn làm lễ thần kính dân và cung tiến cho dân thôn một số tiền tu sửa lại ngôi đình Vọng Cung.

Chép thêm về chi nhánh thôn Viên Tu xuất phát từ chi Đại Phu.

Đời vua Nguyễn Huệ liên hiệu Quang Trung (1788 – 1792). Ở chi Đại Phu có người cháu 7 đời của cụ Tổ Vũ Chính Trung là Vũ Minh Đạt (con cụ Vũ Xuân Hoa).

Cụ Vũ Minh Đạt là người có học thức rộng am hiểu cả về môn phong thủy (môn địa lý) đến thôn Viên Tu xã La Hào, thấy nơi đây là nơi cát địa, phong cản tươi đẹp, ruộng đất phì nhiêu, sinh sống ở đây sau này con cháu sẽ phát đạt, hiển vinh. Cụ bèn chuyển cư đến đó xây dựng cửa nhà, sinh cơ lập nghiệp, tăng gia sản xuất, cày cấy chăn nuôi, đời sống gia đình ngày càng sung túc, con cháu đời sau ngày càng đông đúc của cải dồi dào.

Cụ Vũ Minh Đạt kết hôn cùng cụ bà là cụ Nguyễn Thị sinh được 3 con trai:

1.     Vũ Cư Chi.

2.     Vũ Đình Thỏa.

3.     Vũ Duy Nghiêm.

Hai cụ Vũ Đình Thỏa và Vũ Duy Nghiêm chết sớm chưa có con.

Còn cụ con trưởng là Vũ Cư Chi sinh được 3 con trai:

1.     Vũ Bá Chính.

2.     Vũ Dưỡng Anh.

3.     Vũ Duy Học

Người con thứ hai là cụ Vũ Dưỡng Anh sinh được hai con trai là Vũ Khắc Cung và Vũ Khắc Luân.

Người con thứ 3 là cụ Vũ Duy Học sinh được 1 con trai là Vũ Xuân Cát.

Con cháu từ đời này trở xuống ngày càng thịnh vượng, phát triển cả về người và của, nhiều đời đã có những cụ nổi tiếng  về văn học. Đến nay số nhân khẩu trong chi họ đã chiếm tới nửa số dân ở thôn Viên Tu.