Quỹ khuyến học dòng họ Vũ Phúc

Họ Vũ Phúc đã được thành lập từ năm 2003 đến nay. Quỹ này đã được giấy khen của UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng